Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Κατάλογος Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών Τεχνικής Βοήθειας

Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 24 της ΥΑ 18709//ΕΥΣΣΑ 413 / 19.2.2016  «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης, ανάθεσης και υλοποίησης ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας» η ΓΓΕΤ δημοσιεύει παρακάτω επικαιροποιημένο Κατάλογο συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών έτους 2016, 2019 και 2020.

Κατ' εφαρμογήν του άρθρου 14 «Εκ των υστέρων Δημοσιότητα», της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/03-03-2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών τεχνικής βοήθειας», η ΓΓΕΤ δημοσιεύει παρακάτω κατάλογο αναθέσεων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του  ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ για το έτος 2017.

.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0