Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Κατηγορίες εκδόσεων

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών εκδόσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες:Τελευταία έκδοση και Τίτλος κατηγορίας. Περιέχει 1 εγγραφές.
Τελευταία έκδοση Κατηγορία
01/09/2017 Εντυπα ΓΓΕΤ (10)

Εγγραφές: 1

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0