Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τροποποίηση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης της περιόδου 01.01.2021 - 31.07.2021 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης

Ημερομηνία:
15/12/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αρ. Β1, Β2/77448/13.12.2021 (Β’5829), κοινή υπουργική απόφαση / ΚΥΑ των Υπουργών Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, με θέμα:

«Τροποποίηση της υπό στοιχεία Β1, Β2/46142/23.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής. Καθορισμός ανώτατου ποσού για τις δαπάνες περιόδου 01.01.2021-31.07.2021» (Β’ 3271)».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τροποποίηση, οι Δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αιτήματα πιστοποίησης των δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων Έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (έργων Ε&Α) ή / και δαπανών που σχετίζονται με την εκτέλεση Επενδυτικών Σχεδίων, για την περίοδο 01.01.2021-31.07.2021, έως την Δευτέρα 31.01.2022 και ώρα 14:00.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0